logo

Hur du engagerar medarbetarna och omvandlar tyst kunskap till pengar

Spännande intervju med Anna Bloth Karling, CEO och grundare till en av Sveriges hetaste Start Ups: Hubbster med det digitala strategiaktiveringsverktyget CoreHub

Strategiaktivering – ett sätt att använda medarbetarnas fulla potential och omvandla tyst kunskap till konkret värde.

 

Varför strategiaktivering?

Under åren 2005 – 2012 drev Anna en egen nätverksbyrå, då hjälpte hon många företag att ta fram strategier i olika former. Hon insåg efterhand att även om företagen behövde en väl genomarbetad strategi och plan var det egentligen inte deras största utmaning. Utan det var att få strategin att bli verklighet.

”Företagens största utmaning är att förverkliga strategierna”

Anna upplever ett enormt behov – ”alla har varit med om att ett stort strategiarbete inte når hela vägen fram.” Mycket av implementeringsarbetet hamnar på mellancheferna, som ofta känner att de själva blir flaskhalsar. De använder instruktioner som metod och mikrostyr sina medarbetare, vilket leder till att de inte hinner med. Detta resulterar i sin tur i att medarbetarna känner sig inlåsta och de upplever att det är ”mycket snack och lite verkstad”. För att öka motivationen är det fortfarande vanligt att använda ”piska och morotsmetoden”. Men pengar motiverar bara upp till en viss nivå, det vill säga, tills jag känner att jag har en rättvis ersättning för det jobb jag gör. Detta sammantaget leder till en dominoeffekt som inte bara medför utebliven effekt av strategin, utan till och med sänker engagemangsnivån i organisationen.

Orealiserade strategier medför med andra ord outnyttjade kostnader och leder till missnöje hos både ledare och medarbetare. Ledningen som tagit fram strategierna hamnar dessutom ofta i baksätet eftersom de inte har koll på hur strategin används ute i organisationen.

”Ledningen som tagit fram strategierna hamnar ofta i baksätet”

 

Hubbster och CoreHub växer fram

Anna började med att utveckla en egen metod för att förverkliga, eller som vi säger, aktivera strategierna – vilket i grunden innebär ett förändrings- eller förbättringsarbete. Hon använde främst workshops som metod, och var själv facilitator. Detta innebar att hon träffade ledare och medarbetare på plats och kunde föra en tät dialog med dem. Tillsammans tog de fram konkreta aktiviteter som var relevanta och låg i linje med strategin.

Metoden utgår från modern motivationsforskning som visar att det mest effektiva sättet att få med sig människor är att skapa förutsättning för inre motivation. Det handlar om att medarbetarna behöver uppleva:

  • ett syfte med förändringen, att det känns meningsfullt
  • att det finns möjlighet för individen att utvecklas
  • att det finns utrymme för sjävstyre – att själv vara med och påverka
”Det mest effektiva sättet att få med sig människor är att skapa förutsättning för inre motivation.”

Så stod Anna plötsligt inför möjligheten och utmaningen att hjälpa ett företag som lagt ner oerhörda belopp på ett ta fram en strategi. De hade helt enkelt inte råd att misslyckas med implementeringen. De hade valt Anna eftersom de upplevde hennes metoder som relevanta, konkreta och affärsnära. Det fanns dock en hake – företaget behövde nå ut till

35 000 medarbetare och de behövde vara säkra på att organisationen var på väg åt rätt håll. Det vill säga de behövde kunna mäta och löpande följa upp implementeringsarbetet.

”Företaget behövde nå ut till 35 000 medarbetare”

Anna stod inför en utmaning, hon som konsult riskerade att själv bli en flaskhals eftersom hennes metod innebar att hon var facilitator. Hur många konsulter hon än skulle knyta till sig skulle det bli en alltför omfattande och dyr process att aktivera alla medarbetarna. De skulle inte hinna igenom organisationen innan det var dags att aktivera nästa strategi. Då väcktes tanken på att ta fram ett digitalt verktyg för strategiaktivering. Ett verktyg som fungerade som en ”digital managementkonsult” och som möjliggjorde aktivering med ett obegränsat antal deltagare, mätbarhet och följbarhet i realtid och som var lätt att använda. Sagt och gjort, 2012 startade Anna och några kollegor att utveckla CoreHub – kodningen var igång. Hubbster hade grundats.

”En ’digital managementkonsult’ som möjliggör aktivering med obegränsat antal deltagare och medger både mät- och följbarhet i realtid

 

Varför CoreHub?

Vad skiljer CoreHub från aktivering via ”gamification”? Grundbultarna till gamification är samma som i CoreHub – det handlar om motivationsteori, vad som gör att vi människor vill fortsätta framåt. Det har att göra med syfte, utveckling och möjlighet till självstyre. Aktiveringspel är ett motiverande sätt att föra ut kunskap som kan fungera mycket bra i samband med till exempel en Kick Off. CoreHub bygger på att både föra ut men kanske framförallt att också samla in kunskap. Det skapas ett cirkulärt flöde från ledning till medarbetare och tillbaka från medarbetare till ledning.

”CoreHub bygger på att både föra ut och samla in kunskap”

 

På vilket sätt kan CoreHub öka företagets värde?

Kravet på innovation och utveckling ökar och det är hos medarbetarna som kompetensen och idéerna finns. Det är genom att tillägna sig och strukturera denna ”tysta” kunskap som företag kan bygga värde. Mängder av forskning kring hur hjärnan fungerar och vad som motiverar människor har gjorts, som tydligt pekar på att det är via inre motivation som de bästa resultaten uppnås. ”Top down” organisationer där strategiarbetet ses över en gång om året är förlegat.

”Top down organisationer är förlegat”

CoreHub fungerar som en ledstång för ledare och medarbetare – det finns ett inbyggt recept som öppnar upp för medarbetarna att vara med och påverka och dela med sig av sin kunskap och idéer. När en ledning har en strategisk hypotes – då är det perfekt att börja koppla på organisationen. På så sätt kan ledningen i ett tidigare skede få syn på och plocka upp vad som fungerar respektive inte fungerar. Det här kommer att vara det sätt man måste arbeta på för att lyckas. Det är bara i sådana organisationer som talanger kommer att vilja jobba.

CoreHub ger möjlighet för ledningar att inom ett tydligt ramverk ta tillvara den tysta kunskapen, hitta guldkorn, de goda idéerna som sedan kan skalas upp och som i sin tur ökar värdet på verksamheten. Samtidigt ger det också möjlighet för ledarna att ge direkt återkoppling på förslag och utfört arbete – successivt växer ett mer framåtlutat ledarskap fram.

 

Mer information:

Vill du ha hjälp att öka medvetenheten och hitta kraften i din organisation? Engagera medarbetarna och omvandla tyst kunskap till konkret värde? Utvecklas som ledare och träna din emotionella intelligens? Kontakta mig gärna på eva.eliasson@levandevarumarken.se eller läs mer på Levandevarumarken.se Jag är specialiserad inom strategiaktivering och utveckling av företagskultur samt certifierad coach.

 

Eva Eliasson är specialiserad inom förändringsledning och utveckling av företagskultur och varumärken. Hon hjälper ledare att omsätta strategier till konkreta aktiviteter och bygga en attraktiv företagskultur, som leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kommentera

*

captcha *